Ларрі Вульф. Винайдення Східної Європи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва.

Зміст         < < <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     > > >

ВИХІДНІ ДАНІ


Український науковий інститут Гарвардського університету

Інститут Критики Серія «Критичні студії»Larry Wolff

Inventing Eastern Europe:

The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment

Stanford University Press

1994Ларрі Вульф

Винайдення Східної Європи

Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва

Київ

2009


ББК 63-3(45)

В 48


Ларрі Вульф досліджує витоки концептуального поділу Європи на Східну та Західну, що його спершу винайшли мандрівники та мислителі доби Просвітництва, а відтак уречевили картографи та політики. Перш ніж з’явитися на мапі, Східна Європа постала в свідомості людини Просвітництва, констатуючись у процесах входження, заволодіння, уявляння, картографування, звернення і залюднення, що були результатом химерних поєднань уяви, інтересу та об’єктивного факту. Цей інтелектуальний продукт XVIII сторіччя пережив епоху свого народження і, збігшись із геополітичними реаліями XX сторіччя, породив культурно-філософські аномалії, наслідки яких не подолано досі.Перекладено за виданням:

Larry Wolff. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment

(Stanford University Press, 1994, ISBN 0804727023)


Переклав з англійської Сергій Біленький («Подяки», «Вступ», розділи I-VIII) за участі Тараса Цимбала («Передмова до українського видання», «Висновки»)

Науковий редактор Тарас Цимбал


В оформленні обкладинки використано фраґмент картини Корнелія Шлеґеля «Полонез просто неба» (1850-ті роки; місцезнаходження ориґіналу невідоме, до 1940 року — зібрання Міхала й Анелі Павліковських у Львові)


Дизайн обкладинки Ярослава Гаврилюка


Видання підготовано в рамках науково-видавничої програми Інституту Критики і випущено у світ за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету


Усі права застережено. Відтворювати будь-яку частину цього видання у будь-якій формі та в будь-який спосіб без письмової згоди правовласників заборонено


© Видавництво «Часопис "Критика"», Київ, 2009

© Stanford University Press, 1994


ISBN 966-8978-21 -8

Наукове видання

Ларрі Вульф

Винайдення Східної Європи

Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва


Художньо-технічний редактор Майя Притикіна

Редактори Світлана Гайдук, Оксана Побережська, Дзвенислава Матіяш

Коректор Світлана Гайдук

Верстка Олександра Бойка

Покажчики Богдана Цимбала

Відповідальний за випуск Микола Климчук


Підписано до друку 31.08.2008. Формат 60×90/16.

Ґарнітура «Петербурґ». Папір офсетний. Друк офсетний. Фіз.-друк. арк. 37, 0. Умовн. фарбовідб. 37, 42. Обл.-вид. арк. 33, 77. Зам. № 9-49.

Видавець: СП «Часопис "Критика"» ДК № 2189 від 18.05.2005

Свідоцтво про реєстрацію KB 2690 від 21.04.1997

01001, Київ-1, а/с 255, www.krytyka.kiev.ua

krytyka@krytyka.kiev.ua

Дистрибуція: тел./факс + 38 044 270 54 00; office@krytyka.kiev.ua


Представництво у Львові: тел. + 38 0322 67 36 96; natalyasereda@ukr.net


Надруковано у ЗАТ «ВІПОЛ». 03151, Київ-151, вул. Волинська, 60< < <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     > > >
Hosted by uCoz